eKnižnica

Internetová čitáreň

Brdlík, František: Průvodce po dějinách 1. Dějiny vzdělaných národův afrických a asijských

Kapitola 3. Národové arijští

« predchádzajúca strana :: 1 / 7 :: ďaľšia strana »

.


a. Indové

Převelká úrodnost země Indické byla již v dobách nejstarších s dostatek známa. (Výboje Dareiovy a Alexandrovy, obchodní zájmy Assyrův, Babyloňanův, Foinikuv a Židův.)


Př. Kr 2000—1500 Doba patriarchalní

Indové (Hindu, Arja) z krajin řek Oxu a Jaxartu údolím Kabulským přistěhovali se do Pendžabu, kdež temnobarevné obyvatelstvo dravidské jednak vyhubili, jednak do otroctví uvedli. Zřízení patriarchalní. Kastovnictví dosud neznámo. Hlavním bohem Indra, bůh nebes.


1500—1300 Doba heroická

Indové po mnoholetých bojích zmocnili se úrodného Poganží, odkudž později výboje jejich zasahovali na vysočinu Dekanskou a na ostrov Ceylon. Z kmenových vojvod stali se králové, z jich družiny vojenská šlechta. Podrobení původního obyvatelstva bylo příčinou vzniku přísného kastovnictví. Epické básně Mahabharata a Ramajana opěvají dobu tuto.


1300—560 Doba brahminská

Po dobytí krajin Poganžských utichl válečný ruch; tichá práce při veliké úrodnosti půdy pojišťovala život bezstarostný. Duch výbojný ustoupil náboženské spekulaci, šlechta vojenská brahminům (stavu kněžskému), kteří nyní veškerý život národa zákonům kněžským podříditi usilovali: 1. Starodávné přírodní náboženství proměněno v pantheismus brahminský (theorie emanační o povstání světa: Brahma — praduše). 2. S ním souviselo učení o přetělování duší, kde konečným cílem splynutí s Brahmou; strach před tresty pekelnými a přetělováním do tisícův a millionův let trvajícím odvrátil národ od směru praktického a vtiskl mu pečeť náboženské poblouzenosti. 3. Kastovnictví, které vyvinulo se cestou přirozenou (viz shora), podvržen původ božský; přísné dělení a vzájemné opovrhování jednotlivých kast splodilo despotismus vyšších proti nižším. Kasty: 1. Brahminové. 2. Kšatriové (bojovníci — velkostatkáři). 3. Vaisjové (malostatkáři, řemeslníci a obchodníci): = Kasty čisté. 4. Sudrové (lid služebný), potomci praobyvatelův, kteří na milost se dali vítězům a přijali jazyk a obyčeje jejich, byli vyloučeni od výkonův bohoslužebných.

Mimo kasty stáli Čandalové (na Dekaně sluli Pariové), kteří v porobě se nepoareištili. Stihl je osud nejhlubšího opovržení. I život občanský uspořádán brahminským zákonníkem, jehož původcem záhadný Manu. Vrcholil v despotismu královském, v němž brahminům dostalo se všemožných předností.


« predchádzajúca strana :: 1 / 7 :: ďaľšia strana »