eKnižnica

Internetová čitáreň

Brdlík, František: Průvodce po dějinách 2. Dějiny řecké

Kapitola 3. Od stěhování Dorův až po války řeckoperské (1100—500)

« predchádzajúca strana :: 1 / 11 :: ďaľšia strana »

.

Př Kr. 1100 Velký převrat v sídlech kmenův řeckých způsobili Thessalové, kteří ustupujíce před nátlakem kmenů jiných (illyrských), vytrhli z Epeiru přes Pindos do údolí Penejského (Thessalia). Z obyvatelstva původního část podrobena, kdežto

1. aiolští Boiotové ustoupili z krajin zálivu Pagasajského do středního Řecka a tu, zmocnivše se říše Minyovcův a Kadmejských Theb, se usadili (Boiotia). Minyovci hledali spásy na moři (sr. výpravy Argonautův 32.).

2. Dorové z krajin olympských vytrhli do údolí horního Kefissu, kdež jedna část zůstala (Doris), kdežto ostatní, sesíleni jinými kmeny řeckými, hl. Jihoaitoly, přeplavili se přes úžinu u mysu Rhia a Antirrhia do Peloponnesu a zde založili následující státy: Argos, Lakoniku, Messenii, Fliasii, Sikyonii, Korinthii a později Megaridu. Elis založena od Aitolův. Obyvatelstvo původní: a. Bylo buď vyhlazeno neb podrobeno (viz dějiny Sparty). b. Jedna část zaujala severní pobřežní krajinu (Achaia), odkudž aigialejští Jonové musili vystěhovati se do soukmenné Attiky, kteráž odolala nájezdům od z. i od j. a stala se útulkem vypuzených kmenů. c. Jediné Arkadové zachovali se ve svých starých sídlech.

Dle smyšlénky doby pozdější přišli Dorové na Peloponnes vedeni jsouce třemi bratry, potomky Herakleovými, jenž úskokem Eurystheovým byl prý o panství nad Peloponnesem ošizen. Po výboji nastalo dělení: Temenos obdržel Argos, Kresfontes Messenii a synové v boji padlého Aristodema, Prokles a Eurysthenes, dostali Lakoniku. Báje tato měla ospravedlniti výboj dorský (sr. báji o Pelopovi).

1000—900 Výboje Thessalův, Boiotův a Dorův způsobily stěhování vypuzeného obyvatelstva na ostrovy moře Aegejského a záp. pobřeží Malé Asie.

1. Osady achajské zakládány při severozáp. břehu Malé Asie. Náčelníky výprav byli pravděpodobně potomci rodu Atreova. Území to zváno Aiolis, poněvadž při zakládání osad těch účastnili se i jiní kmenové. Lesbos (m. Mytilene a Methymna), Tenedos, na pevnině 12 osad, z nichž nejhl. Kyme, pak. Smyrna, ale tato později přešla do moci Jonův.

2. Osady ionské na Kykladách, kdež na Delu náboženské střediště veškerého kmene ionského (Apollo). Osady na Samu, Chiu a města na pobřeží lydském a karském (Miletos, Efesos, Kolofon, Erythrai, Klazomenai, Fokaia, Priene) sdruženy byly kultem Poseidonovým, na pobřeží Mykalském slaveným (Panionion).


« predchádzajúca strana :: 1 / 11 :: ďaľšia strana »