eKnižnica

Internetová čitáreň

Brdlík, František: Průvodce po dějinách 0. Úvod

Kapitola 1. Úvod

« predchádzajúca strana :: 1 / 2 :: ďaľšia strana »

.


Předmluva k prvnímu vydání.

Při nadpisu knihy jest udáno, pro koho jest napsána. Pro školu a dům. Myslím, že bude vhod zvláště žákům vyšších tříd na školách středních při přípravě ke zkoušce maturitní a kandidátům učitelství, pak každému vzdělanci vůbec, pokud mu jde nabytí buď přehledného obrazu o dějinách toho kterého národa, aneb jedná-li se mu, aby se rychle poučil o událostech, osobnostech a místech historicky památných.

K přehlednému opakování dějin poslouží předně ukazatel, pak odkazování k dotyčným stránkám předcházejícím, nadpisy stránek a pravidelný chronologický postup jednotlivých statí, jak jest vidno z obsahu, uvedeného na prvních stránkách knihy. Při hledání událostí, osob a míst postačí ukazatel. Rodokmeny jsou uvedeny souborně na zvláštní stránce.

K sepsání této příruční knihy dějepisné byl jsem veden naléhavou potřebou. Václava Křižka „Dějiny všeobecné a rakouské v přehledu synchronistickém" vyhovují právě jen po stránce synchronistické a jsou již poněkud zastaralé, i jest nám utíkati se k příručním knihám v cizině vydávaným, kde o dějinách rakouských pojednává se způsobem nedůstojným a o dějinách slovanských není téměř ničeho.

Při sestavování knihy své měl jsem na zřeteli hlavně praktickou stránku její, proto také téměř nikde zvláště neudávám pramenů, z nichž jsem čerpal. Při novějších dějinách rakouských byl mně vodítkem W. W. Tomka „Novější dějepis rakouský", při dějinách všeobecných Fr. Šembery „Dějiny vzdělaných národův starověkých", „Dějiny řecké" a „Dějiny středověké", V. Křižka „Dějiny národů slovanských", J. Kryštůfka „Boj monarchistické Evropy s revolucí francouzskou", J. L. Píče „Dějiny národa ruského", Konst. Jirečka „Dějiny národa bulharského" a „Cesty po Bulharsku", odborné články v „Časopise musea království českého", v „Osvětě" a v obou našich „Naučných slovnících", dějiny Weberovy, Assmannovy, Bulleovy a j. v.

Hlavní obtíž působil mně výběr látek, i budu povděčen, když mne upozorní odborní znalci, pokud a kde vzhledem k účelu knihy bylo pochybeno, aby mohlo příště býti napraveno.

Při přepisování cizích jmen vloudily se do knihy některé nedůslednosti, kterých nebylo již možno opraviti. Též při korrektuře přehlédnuty chyby, které, pokud jsem je mohl postřehnouti, nalezne laskavý čtenář opraveny na poslední stránce knihy.


« predchádzajúca strana :: 1 / 2 :: ďaľšia strana »